SOLD
ARGYL-08
Diamond
Argyle mine (Argyle AK1 pipe), Lake Argyle area, Kimberley, Western Australia, Australia
Thumbnail, 0.8 x 0.7 x 0.7 cm
SOLD

3 carats