ARGYL-08
Diamond
$1,500.00
Thumbnail, 0.8 x 0.7 x 0.7 cm
Argyle mine (Argyle AK1 pipe), Lake Argyle area, Kimberley, Western Australia, Australia
3 carats
Order Now