ARGYL-09
Diamond
Argyle mine (Argyle AK1 pipe), Lake Argyle area, Kimberley, Western Australia, Australia
Thumbnail, 0.9 x 0.8 x 0.8 cm
$1,560.00 Payment Plan Available
Order Now
3.3 carats