ARGYL-09
Diamond
$1,560.00
Thumbnail, 0.9 x 0.8 x 0.8 cm
Argyle mine (Argyle AK1 pipe), Lake Argyle area, Kimberley, Western Australia, Australia
3.3 carats
Order Now